script type="text/javascript" src="/upload/templates/kopia_default/template.js">

Studium wykonalności projektów realizowanych w ramach działania 2.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa


Witamy w Formularzu, który stanowi narzędzie pomocnicze i pozwala przygotować Studium wykonalności projektu dla działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Po zakończonej edycji egzemplarza Studium wykonalności, zapisany dokument może stanowić załącznik do wniosku o dofinansowanie. Wszelkie dodatkowe, niezbędne informacje lub załączniki do Studium wykonalności projektu, Wnioskodawca może załączyć do wniosku w formie załącznika „Inne”.

 

Polecenia Formularza:

„Przełóż na później” – opcja umożliwia odłożenie w czasie edycji dokumentu. W przypadku użycia tego polecenia należy szczególne zwrócić uwagę na wprowadzany login (pole „nazwa”) i hasło. Formularz nie został wyposażony w opcję przypominania/ resetowania hasła. W celu zachowania anonimowości w polu „nazwa” należy posługiwać się pseudonimem jako nazwy użytkownika. Polecenie „Przełóż na później”, pozwala na edycję studium przed zapisaniem dokumentu w formacie pdf i użyciem polecenia: „Wyślij”.

„Wczytaj niedokończoną ankietę” – opcja umożliwia powrót do edycji zapisanego dokumentu. Przy wyborze polecenia, należy podać pseudonim/ imię i hasło, jakie zostały użyte przy poleceniu: „Przełóż na później”. Nie ma innej możliwości, aby wrócić do edycji formularza, jak poprzez opcję: "Wczytaj niedokończoną ankietę".

„Indeks pytania” – wykaz pytań Formularza. Wykaz pozwala na poruszanie się po Formularzu pomiędzy poszczególnymi sekcjami. Formularz zbudowany jest z 11 sekcji głównych:  

1.            Nazwa projektu

2.            Wnioskodawca

3.            Streszczenie projektu

4.            Cele

5.            Odbiorcy projektu

6.            Produkty projektu

7.            Analiza otoczenia prawnego

8.            Budżet

9.            Zarządzanie projektem

10.          Analiza techniczna

11.          Zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego

 

„Zakończ i usuń odpowiedzi” – użycie polecenia powoduje całkowite usunięcie wprowadzonych treści do formularza i ponowne uruchomienie formularza.

„Wyślij” – polecenie prowadzi do opcji: „Eksportuj do pdf”. Formularz nie pozwoli użyć opcji „Wyślij” bez wypełnienia wszystkich sekcji.

"Eksportuj do pdf” – użycie polecenia spowoduje wygenerowanie pliku w formacie pdf. Po użyciu tej opcji i wygenerowaniu dokumentu w pdf, nie będzie można już powrócić do edycji danego pliku, tj. po wykonaniu tej czynności skorzystanie z opcji edycji, którą umożliwia polecenie „Przełóż na później” nie będzie możliwe dla studium, które zostało zapisane w pdf.

 

Uwaga!

Formularz nie daje możliwości załączenia do niego załączników.

Formularz nie został wyposażony w polecenie: „Zaloguj” oraz „Wyloguj”.

-----------

Wszelkie pytania dotyczące przygotowania dokumentacji aplikacyjnej do konkursu w ramach działania 2.2 POPC, należy przesyłać na adres e-mail podany w Ogłoszeniu o konkursie.